Zapytanie ofertowe

Niniejszym przedkładam zaproszenie do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania o cenę za roboty budowlane w projekcie pt. „Utworzenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na terenie Ośrodka formacyjno-wypoczynkowego Caritas Archidiecezji Lubelskiej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Prace do wykonania:

  1. BUDOWA ŚCIEŻKI 70 M BIEŻĄCYCH (2021 rok):

  • przygotowanie podłoża pod ścieżkę obejmujące: wykop o gł. Ok. 10 cm, na szerokość 70 cm o łącznej długości 70 m;

  • zakup drewna i przygotowanie desek modrzewiowych ryflowanych, łącznie 54,4 m2;

  • zakup drewna na wykonanie legarów pod ścieżkę (5×7 cm) łącznie 136 m bieżących;

  • zakup oleju i dwukrotne zabezpieczenie desek modrzewiowych oraz legarów olejem;

montaż (ułożenie ekowłókniny oraz izolacji z papy, ułożenie legarów na podsypce: beton półsuchy, poziomowanie), przykręcanie desek modrzewiowych wkrętami nierdzewnymi.

Miejsce: Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy „Dom Zawierzenia” w Firleju, ul. Choiny 2, 21-136 Firlej.

Kryterium wyboru wykonawcy: 100% najniższa cena.

Cenę ofertową należy obliczyć za poszczególne elementy w formie KOSZTORYSU. Szczegółowy zakres robót jest dostępny do wglądu w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2021r. do godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Caritas Archidiecezji Lubelskiej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 20-950 Lublin.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

Zapytanie ofertowe(kliknij aby pobrać)

 

NAJNOWSZE WPISY

Poszukujemy kierowcy
9 września 2021
Poszukujemy kucharza
8 września 2021
Pomoc dla Afgańczyków
3 września 2021
Poszukujemy opiekunów, psychologów i terapeuty
2 września 2021
Akademia e-Seniora
18 sierpnia 2021
Skip to content