Formy Działania

Caritas Archidiecezji Lubelskiej powstała po to, aby pomagać człowiekowi w potrzebie, zwłaszcza ubogiemu i choremu. Dzieje się to za pośrednictwem:

 • Parafialnych Zespołów Caritas
 • Szkolnych Kół Caritas
 • Biura Aktywizacji Bezrobotnych
 • Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
 • Centrum Pomocy Doraźnej
 • Akcje kryzysowe
 • Akademickie Koło Caritas
 • Anielskiej Przystani

Anielska Przystań

Anielska Przystań to kolejny nowy projekt, którego celem jest pomoc potrzebującym. W działającym od wielu lat Punkcie Pomocy Doraźnej Caritas można otrzymać pomoc w formie odzieży, butów, sprzętów gospodarstwa domowego i innych niezbędnych w codziennym użytkowaniu rzeczy. Od grudnia 2017 roku można również otrzymać ciepły posiłek.
Wszytko dzięki jadłodajni Anielska Przystań, w której posiłki zapewnia Catering Anielskie Smaki prowadzony przez Fundację Dantis. Każdy z potrzebujących od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:30 otrzyma bezpłatnie ciepły posiłek w specjalnie przygotowanym i ogrzewanym pomieszczeniu w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy al. Unii Lubelskiej 15.
Fundacja Dantis została powołana przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej w celu prowadzenia działalności gospodarczej generującej środki finansowe na wspieranie działalności statutowej naszej organizacji. W swojej ofercie posiada m.in. sale konferencyjne, komputerowe, szkoleniowe oraz nowo powstały Catering Anielskie Smaki (z pełną ofertą cateringową można zapoznać się na stronie www.anielskiesmaki-catering.pl).????????????????

Parafialne Zespoły Caritas

Są to podstawowe jednostki Caritas Archidiecezji Lubelskiej, skupiające wolontariuszy. Powołują je proboszczowie a zatwierdza Dyrektora Caritas Lubelskiej. Do Parafialnego Zespołu Caritas może należeć każdy kto chce pomóc i poświęcić się realizacji idei Caritas. Praca Parafialnych Zespołów Caritas skupia się na indywidualnej pomocy bliźniemu w potrzebie. W swej działalności Parafialne Zespoły Caritas kierują się zasadą cichego pochylania się nad potrzebującym i niesieniem mu pomocy bez rozgłosu. Nie musi być to tylko pomoc materialna. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym. Można stwierdzić, że Parafialne Zespoły Caritas są „przedłużeniem rąk” Caritas Archidiecezjalnej. Połączone są one w dziesięć okręgów. Na czele każdego z nich stoi dyrektor odpowiedzialny za całokształt pracy i kontakty z Centralą w Lublinie. Członkowie Parafialnych Zespołów Caritas w poczuciu odpowiedzialności za pełnienie posługi miłosierdzia powinni troszczyć się o pogłębienie własnego życia religijnego poprzez pracę nad sobą, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, życie sakramentalne, udział w dniach skupienia i rekolekcjach. Dlatego zaangażowani w prace Parafialnych Zespołów Caritas uczestniczą w okresie Wielkiego Postu w spotkaniach okręgowych oraz w rekolekcjach, organizowanych przez Centralę w Lublinie. W czasie rekolekcji przedstawiciele zespołów Caritas z poszczególnych parafii mają okazję do zapoznania się z nowymi inicjatywami charytatywnymi oraz podzielenia się doświadczeniami z własnych dokonań w tym zakresie.

Szkolne Koła Caritas

Uczniowie zrzeszeni w Kołach włączają się w akcje prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, takie jak np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, ale organizują też własne, np. kiermasze charytatywne. Pierwsze Szkolne Koła Caritas powstały w Chełmie przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Ks. Jerzego Popiełuszki i Gimnazjum nr 2. Obecnie w Archidiecezji Lubelskiej działa już 81 Szkolnych Kół Caritas.

Aby stworzyć Szkolne Koło Caritas należy przesłać mailowo lub pocztowo pisemną prośbę Dyrektora Szkoły do Wicedyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ks. Marcina Grzesiaka (wzór pisma o powołanie Szkolnego Koła Caritas) dołączając wypełniony Regulamin SKC (Regulamin Szkolnego Koła Caritas) oraz formularz kontaktowy (Formularz kontaktowy), a następnie skontaktować z koordynatorem Szkolnych Kół Caritas, Moniką Matacz (e-mail: m.matacz@caritas.pl lub nr tel. 668-770-774) w celu ustalenia szczegółów.

Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

Historia

Od 2001 roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej wychodząc poza dotychczasową pomoc charytatywną, udzielaną osobom bezrobotnym i ich rodzinom, zaangażowała się  w podjęcie działań na rzecz profesjonalnej i długofalowej pomocy osobom dotkniętym brakiem pracy. W 2002 roku w odpowiedzi na apel Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego w ramach diecezjalnego Dzieła Pomocy Rodzinom Bezrobotnym  w strukturach Caritas powstał Ośrodek Pomocy Bezrobotnym. Placówka opierała się wyłącznie na pracy woluntarystycznej oraz ścisłej współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie. Ośrodek oferował osobom bezrobotnym porady z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy udzielane przez wolontariusza, porady zawodowe świadczone przez pracownika MUP, porady ekonomiczne i prawne udzielane przez wolontariuszy, a także oferowano pomoc w uzyskaniu bezpłatnych szkoleń zawodowych. Od września 2002 roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej bierze udział w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, w wyniku których Ośrodek Pomocy Bezrobotnych został przekształcony w Biuro Aktywizacji Bezrobotnych (BAB).

Celem działalności biura jest:

 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w szczególności osób długotrwale pozostających bez pracy, prowadzona metodą towarzyszenia;
 • budowanie sieci współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie działań na rzecz osób bezrobotnych.

Do zadań biura należy:

 1. Towarzyszenie osobom pozostającym bez pracy w aktywizacji zawodowej
 2. i społecznej.
 3. Aktywizacja personalna, społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych, samotnych matek, bezdomnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, uchodźców, osób opuszczających zakłady karne.
 4. Nauka aktywnych metod poszukiwania pracy.
 5. Promowanie, realizowanie zasady solidarności i pomocniczości na rzecz osób pozostających bez pracy
 6. w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, działającym
 8. w ramach rynku pracy.
 9. Systematyczna i metodyczna formacja osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z bezrobotnymi.
 10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

W ramach aktywizacji społecznej zawodowej osób bezrobotnych biuro oferuje:

 • Indywidualne spotkania akompaniatora z osobą bezrobotną prowadzone metodą towarzyszenia.

Towarzyszenie opiera się na indywidualnym podejściu do sytuacji bezrobotnego, w czasie, jakiego dana osoba potrzebuje, aby na nowo odzyskać wiarę w siebie, nawiązywać relacje z innymi i włączyć się aktywnie w życie społeczne i zawodowe poprzez podjęcie zatrudnienia.
Towarzyszenie realizowane w BAB podejmowane jest przez akompaniatora osoby bezrobotnej. Akompaniator towarzyszy osobie poszukującej zatrudnienia w jej odnalezieniu się na rynku pracy wspiera, motywuje, zachęca do podejmowania działań, zgodnie z obranym przez daną osobę celem.

 • Konsultacje, rozmowy doradcze z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy (indywidualny bilans kwalifikacji i umiejętności zawodowych, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem kamery video).
 • Pomoc w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych na zasadzie współpracy z lokalnymi jednostkami kształcenia zawodowego lub w ramach realizacji projektów grantowych.
 • Indywidualne doszkalanie z obsługi komputera.
 • Bezpłatne korzystanie z urządzeń biurowych, niezbędnych w poszukiwaniu pracy: telefon, fax, kserokopiarka, skaner.
 • Dostęp do prasowych i internetowych ofert pracy.
 • Działania prowadzone przez biuro realizowane są zgodnie z zasadami:
 • dobrowolności,
 • dostępności,
 • bezpłatności,
 • równości,
 • poufności i ochrony danych osobowych.

W celu skuteczniejszego łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia Biuro Aktywizacji Bezrobotnych ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, krajowym działającym w ramach rynku pracy.

Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Al. Unii Lubelskiej 15, 20- 950 Lublin
tel.: 81 532 20 12 w.321
e-mail: bab-lublin@caritas.pl
Zapraszamy we wtorki i piątki  w godz. 9.00 – 11.00

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom – jego działalność jest realizowana w ramach projektu „Nowy Dom Polska”, którego celem jest kompleksowe wsparcie migrantów i uchodźców. Partnerami projektu są Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas Polska.
Celem działań realizowanych w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom jest pomoc socjalna, psychologiczna oraz doradztwo międzykulturowe. Grupą docelową projektu są osoby oczekujące na decyzję w procedurze o nadanie statusu uchodźcy oraz osoby przebywające w Polsce legalnie na podstawie wiz, różnych form ochrony lub pobytu czasowego i stałego.
W ramach projektu, w zależności od indywidualnej sytuacji, beneficjenci mogą otrzymać pomoc materialną w zakupie żywności i środków chemicznych, dofinansowanie do wynajmu mieszkań
i opłat do przedszkoli dla najmłodszych, dopłatę przy zakupie leków, przy drobnych zabiegach medycznych oraz zakupie podręczników i wyprawek szkolnych.
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom znajduje się w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej:
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 (wejście od strony Targu pod Zamkiem)
20-950 Lublin
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14, II piętro, pok. 20, 21. Numerem telefonu: 81 743 71 86.

Centrum Pomocy Doraźnej

Od początku lat dziewięćdziesiątych uruchomiono przy Caritas Centrum Pomocy Doraźnej. Początkowo funkcjonował on w pomieszczeniach Kurii a od roku 1995 w specjalnie wybudowanym obiekcie magazynowo biurowym przy Alei Unii Lubelskiej w Lublinie. W skład ośrodka wchodzą: magazyn odzieży oraz magazyn żywności.

Magazyn żywności

Transformacje ustrojowe w Polsce spowodowały dramatyczne rozwarstwienie społeczeństwa. Bezrobocie, brak funduszy na osłony socjalne spowodowały, że bardzo wiele polskich rodzin żyje na granicy ubóstwa i nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stąd koniecznym stało się uruchomienie magazynu żywności. Gromadzone są w nim artykuły spożywcze i płody rolne, które później, w ramach doraźnej pomocy, trafiają do najbardziej potrzebujących.

Magazyn odzieży

Utworzenie i funkcjonowanie tego magazynu możliwe było dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami i parafiami w kraju i za granicą. Szczególnie owocną była tu pomoc przyjaciół z Niemiec, którzy organizując na swoim terenie zbiórki darów przekazują je następnie lubelskiej Caritas, a ta własnym transportem przewozi je do Polski. Tą drogą, każdego roku, do Lublina trafia nawet kilkaset ton pomocy rzeczowej. Większość zgromadzonych w magazynie darów zostaje przeznaczona na pomoc potrzebującym w archidiecezji, część zaś przekazywana jest w ramach pomocy Kościołowi na Wschodzie. Istnienie magazynu odzieży daje też Caritas możliwość niemal natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu ofiary klęsk żywiołowych i katastrof mogą otrzymać skuteczną pomoc. Magazyn działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -14.00, a w soboty  w godz. 9.00 -12.00.

Akcje kryzysowe

Znakiem chrześcijańskiej miłości jest otwarcie się na potrzeby bliźnich dotkniętych przez cierpienie W sytuacjach wymagających szczególnej mobilizacji ze względu na katastrofy i klęski żywiołowe Caritas podejmuje akcje pomocy dla poszkodowanych.Gwałtowne opady latem 2001 r., spowodowały powódź najpierw na Pomorzu a później w dorzeczu Odry i Wisły. Dzięki szczególnej mobilizacji i ofiarności mieszkańców Lubelszczyzny Caritas zorganizowała transport darów rzeczowych o wartości ok. 30 000 zł i przekazała powodzianom z Pomorza kwotę 50 000 zł. Kolejne transporty darów, głównie z żywnością, środkami czystości i odzieżą (ok. 30 ton), o wartości ponad 100 000 zł przygotowano i przekazano dotkniętym katastrofą powodzi mieszkańcom okolic Nowego Sącza, Kielc i Sandomierza. Dodatkowo, dla powodzian z Diecezji Tarnowskiej, Lubelska Caritas przekazała kwotę 30 000 zł.Niszczącej potęgi żywiołu w roku 2001 doświadczyli także mieszkańcy Lubelskiego Powiśla. Najbardziej ucierpiały dwie wioski z parafii Piotrawin – Kępa Gostecka i Kępa Solecka, które z powodu przerwania wału przeciwpowodziowego, niemal w całości zostały zalane przez wezbraną Wisłę. Na samym początku, skierowano tam transporty ze środkami czystości, żywnością i materiałami potrzebnymi do usuwania skutków kataklizmu a także, w ramach pomocy doraźnej, przekazano kwotę ponad 60 000 zł. Po ustąpieniu fali powodziowej rozpoczęto realizację projektów pomocy długofalowej, którymi objęto także sąsiednie miejscowości. W roku 2001 na opłatę rachunków za energię elektryczną zużytą do osuszania budynków Caritas przeznaczyła kwotę 23 184 zł. Jesienią, w ramach projektu pomocy poszkodowanym rolnikom, za sumę 400 000 zł zakupiono nawozy azotowe, które następnie przekazano mieszkańcom Kępy Gosteckiej, Kępy Soleckiej, Braciejowic, Majdanów i Lasu Dębowego. W ramach projektu „Zima” dla mieszkańców Kępy Gosteckiej i Kępy Soleckiej zakupiono ponad 227 ton węgla opałowego przeznaczając na ten cel kwotę 104 692 zł. Szczególną opieką Lubelskiej Caritas zostały objęte dzieci. W latach 2001-2003 na stypendia, sfinansowanie dożywiania w szkołach, upominki świąteczne, organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci powodzian z parafii: Piotrawin, Zagłoba i Wilków przeznaczono kwotę ponad 200 000 zł.W 2010 r. ponad 5 tys. osób zostało poszkodowanych w wyniku powodzi na terenach Lubelszczyzny. Powódź dotknęła miejscowości z gminy Wilków oraz gminy Annopol. Powodzianie doświadczyli wielkiej życzliwości i pomocy ze strony mieszkańców Lubelszczyzny i innych diecezjalnych Caritas poprzez organizowane transporty żywności, odzieży, wody, środków czystości.Wymienione wyżej akcje kryzysowe nie obejmują całości działań Caritas w tym zakresie, pokazują jednak filozofię pomocy, która obejmuje wszystkich potrzebujących, niezależnie od ich religii, narodowości czy przynależności państwowej.

Akademickie Koło Caritas

Dążąc do pełniejszej realizacji chrześcijańskiego miłosierdzia w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Caritas Archidiecezji Lubelskiej na wniosek studentów powołała Akademickie Koło Caritas. Cele Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, bez względu na przekonania, wyznanie czy narodowość. Do zadań Koła należą w szczególności: pomoc potrzebującym studentom, uwrażliwianie na ludzką biedę i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas.

 


Partnerzy