Formy Działania

Caritas Archidiecezji Lubelskiej powstała po to, aby pomagać człowiekowi w potrzebie, zwłaszcza ubogiemu i choremu. Dzieje się to za pośrednictwem:

 • Parafialnych Zespołów Caritas
 • Szkolnych Kół Caritas
 • Biura Aktywizacji Bezrobotnych
 • Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
 • Centrum Pomocy Doraźnej
 • Akcje kryzysowe
 • Akademickie Koło Caritas
 • Anielskiej Przystani

Parafialne Zespoły Caritas

Są to podstawowe jednostki Caritas Archidiecezji Lubelskiej, skupiające wolontariuszy. Powołują je proboszczowie a zatwierdza Dyrektora Caritas Lubelskiej. Do Parafialnego Zespołu Caritas może należeć każdy kto chce pomóc i poświęcić się realizacji idei Caritas. Praca Parafialnych Zespołów Caritas skupia się na indywidualnej pomocy bliźniemu w potrzebie. W swej działalności Parafialne Zespoły Caritas kierują się zasadą cichego pochylania się nad potrzebującym i niesieniem mu pomocy bez rozgłosu. Nie musi być to tylko pomoc materialna. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym. Można stwierdzić, że Parafialne Zespoły Caritas są „przedłużeniem rąk” Caritas Archidiecezjalnej. Połączone są one w dziesięć okręgów. Na czele każdego z nich stoi dyrektor odpowiedzialny za całokształt pracy i kontakty z Centralą w Lublinie. Członkowie Parafialnych Zespołów Caritas w poczuciu odpowiedzialności za pełnienie posługi miłosierdzia powinni troszczyć się o pogłębienie własnego życia religijnego poprzez pracę nad sobą, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, życie sakramentalne, udział w dniach skupienia i rekolekcjach. Dlatego zaangażowani w prace Parafialnych Zespołów Caritas uczestniczą w okresie Wielkiego Postu w spotkaniach okręgowych oraz w rekolekcjach, organizowanych przez Centralę w Lublinie. W czasie rekolekcji przedstawiciele zespołów Caritas z poszczególnych parafii mają okazję do zapoznania się z nowymi inicjatywami charytatywnymi oraz podzielenia się doświadczeniami z własnych dokonań w tym zakresie.

Szkolne Koła Caritas

Celem działania Szkolnych Kół Caritas jest formacja młodych ludzi i zaspokojenie ich duchowych i społecznych potrzeb oraz koordynowanie podejmowanych przez nich dzieł miłosierdzia. Uczniowie zrzeszeni w Kołach włączają się w akcje, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, takie jak np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, ale organizują też własne, np. kiermasze charytatywne. Pierwsze Szkolne Koła Caritas powstały w Chełmie przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Ks. Jerzego Popiełuszki i Gimnazjum nr 2. Obecnie w Archidiecezji Lubelskiej działa już 70 Szkolnych Kół Caritas.Pobierz regulamin Szkolnego Koła Caritas

Biuro Aktywizacji Bezrobotnych

Historia

Od 2001 roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej wychodząc poza dotychczasową pomoc charytatywną, udzielaną osobom bezrobotnym i ich rodzinom, zaangażowała się  w podjęcie działań na rzecz profesjonalnej i długofalowej pomocy osobom dotkniętym brakiem pracy. W 2002 roku w odpowiedzi na apel Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego w ramach diecezjalnego Dzieła Pomocy Rodzinom Bezrobotnym  w strukturach Caritas powstał Ośrodek Pomocy Bezrobotnym. Placówka opierała się wyłącznie na pracy woluntarystycznej oraz ścisłej współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie. Ośrodek oferował osobom bezrobotnym porady z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy udzielane przez wolontariusza, porady zawodowe świadczone przez pracownika MUP, porady ekonomiczne i prawne udzielane przez wolontariuszy, a także oferowano pomoc w uzyskaniu bezpłatnych szkoleń zawodowych. Od września 2002 roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej bierze udział w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, w wyniku których Ośrodek Pomocy Bezrobotnych został przekształcony w Biuro Aktywizacji Bezrobotnych (BAB).

Celem działalności biura jest:

 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w szczególności osób długotrwale pozostających bez pracy, prowadzona metodą towarzyszenia;
 • budowanie sieci współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie działań na rzecz osób bezrobotnych.

Do zadań biura należy:

 1. Towarzyszenie osobom pozostającym bez pracy w aktywizacji zawodowej
 2. i społecznej.
 3. Aktywizacja personalna, społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych, samotnych matek, bezdomnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, uchodźców, osób opuszczających zakłady karne.
 4. Nauka aktywnych metod poszukiwania pracy.
 5. Promowanie, realizowanie zasady solidarności i pomocniczości na rzecz osób pozostających bez pracy
 6. w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, działającym
 8. w ramach rynku pracy.
 9. Systematyczna i metodyczna formacja osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z bezrobotnymi.
 10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

W ramach aktywizacji społecznej zawodowej osób bezrobotnych biuro oferuje:

 • Indywidualne spotkania akompaniatora z osobą bezrobotną prowadzone metodą towarzyszenia.

Towarzyszenie opiera się na indywidualnym podejściu do sytuacji bezrobotnego, w czasie, jakiego dana osoba potrzebuje, aby na nowo odzyskać wiarę w siebie, nawiązywać relacje z innymi i włączyć się aktywnie w życie społeczne i zawodowe poprzez podjęcie zatrudnienia.
Towarzyszenie realizowane w BAB podejmowane jest przez akompaniatora osoby bezrobotnej. Akompaniator towarzyszy osobie poszukującej zatrudnienia w jej odnalezieniu się na rynku pracy wspiera, motywuje, zachęca do podejmowania działań, zgodnie z obranym przez daną osobę celem.

 • Konsultacje, rozmowy doradcze z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy (indywidualny bilans kwalifikacji i umiejętności zawodowych, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem kamery video).
 • Pomoc w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych na zasadzie współpracy z lokalnymi jednostkami kształcenia zawodowego lub w ramach realizacji projektów grantowych.
 • Indywidualne doszkalanie z obsługi komputera.
 • Bezpłatne korzystanie z urządzeń biurowych, niezbędnych w poszukiwaniu pracy: telefon, fax, kserokopiarka, skaner.
 • Dostęp do prasowych i internetowych ofert pracy.
 • Działania prowadzone przez biuro realizowane są zgodnie z zasadami:
 • dobrowolności,
 • dostępności,
 • bezpłatności,
 • równości,
 • poufności i ochrony danych osobowych.

W celu skuteczniejszego łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia Biuro Aktywizacji Bezrobotnych ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, krajowym działającym w ramach rynku pracy.

Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Al. Unii Lubelskiej 15, 20- 950 Lublin
tel.: 81 532 20 12 w.321
e-mail: bab-lublin@caritas.pl
Zapraszamy we wtorki i piątki  w godz. 9.00 – 11.00

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom jest specjalistyczną placówką, powołana w 1995 roku, by służyć pomocą i wsparciem cudzoziemcom przebywającym w naszym kraju.

W szczególności opieką CPMiU w Lublinie objęci są:

 • osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy
 • osoby posiadające ochronę uzupełniającą
 • uznani uchodźcy
 • migranci
 • repatrianci

 

Pomoc udzielana przez pracowników CPMiU jest:

 • bezpłatna
 • poufna
 • profesjonalna
 • bezstronna
 • aktualna

 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej oferuje pomoc cudzoziemcom w następujących dziedzinach:

 1. Poradnictwo i pomoc prawna:
  • udzielanie informacji o przepisach prawnych, dotyczących uchodźców, azylantów i migrantów;
  • pisanie wniosków, odwołań i skarg cudzoziemcom, zgodnie ze stanem procedury prawno-administracyjnej danego cudzoziemca;
  • pomoc przy pisaniu podań i wypełnianiu wniosków do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Pracy itp.;
  • monitoring przestrzegania praw człowieka;
  • pomoc w zorganizowaniu cyklu zajęć dotyczących kultury polskiej, prawa, czy innych problemów zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem uchodźców;
  • współpraca z Ośrodkami dla Cudzoziemców, Urzędem ds. Cudzoziemców w Warszawie, Urzędami Wojewódzkimi, Ośrodkami Pomocy Rodzinie i innymi placówkami (oświatowymi, służby zdrowia) w razie takiej konieczności.
 2. Poradnictwo psychologiczne:
  • diagnoza problemów emocjonalnych i psychologicznych szczególnie pod kątem zaburzeń lękowych, reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych
  • terapia indywidualna i grupowa;
  • pomoc dzieciom cudzoziemców, uczęszczających do polskich szkół;
  • profilaktyka problemowa w tym profilaktyka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny cudzoziemca;
  • opieka nad kobietami i dziećmi;
 3. Poradnictwo i pomoc socjalna:
  • wspieranie procesów integracyjnych;
  • udzielanie pomocy rzeczowej
  • pomoc w dostępie do szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego;
  • pomoc w poszukiwaniu mieszkań i pracy;
  • programy informacji społecznej;
  • programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
  • sporządzenie pism i podań, wypełnianie formularzy

 

Realizowane projekty – współfinansowane przez EFU:

2012 r. – „Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną. ” realizowany przez Caritas i MOPR w Lublinie. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

2009 – 2011 „ Wspólny dom – Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną, edukacyjną i prawną” realizowany przez Caritas i MOPR w Lublinie. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 2010 i budżetu państwa.

2007 r. – „Pre-integracja azylantów oraz integracja cudzoziemców z pobytem tolerowanym i statusem uchodźcy. Pomoc socjalna, psychologiczna i prawna”.

2006 r. – Zapewnienie kompleksowej opieki psychologicznej, społecznej i prawnej osobom ubiegającym się o status uchodźcy oraz posiadającym zgodę na pobyt tolerowany”

 

 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 9:00-14:00
pokój 20,21,22
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
(wejście od Alei Unii Lubelskiej 15)
email: migranci-lublin@caritas.pl
tel/fax: +48 81 743 71 86
www.migranci.caritas.pl Pekao S.A. O/Lublin  74 1240 1503 1111 0010 4384 3816

Centrum Pomocy Doraźnej

Od początku lat dziewięćdziesiątych uruchomiono przy Caritas Centrum Pomocy Doraźnej. Początkowo funkcjonował on w pomieszczeniach Kurii a od roku 1995 w specjalnie wybudowanym obiekcie magazynowo biurowym przy Alei Unii Lubelskiej w Lublinie. W skład ośrodka wchodzą: apteka, magazyn odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego oraz magazyn żywności.

Apteka Caritas – Punkt Wydawania Leków

Punkt Wydawania Leków przy Caritas Archidiecezji Lubelskiej funkcjonuje od roku 1992. Pod nadzorem Inspekcji Farmaceutycznej prowadzi on dystrybucję „leków z darów”. W pierwszych latach istnienia punktu, asortyment leków był bardzo szeroki i było ich bardzo dużo (kilkadziesiąt ton rocznie). Przywożono je głównie z Zachodu – najczęściej z Francji i Niemiec. Obecnie, po drastycznym zaostrzeniu przepisów dotyczących sprowadzania leków do Polski, funkcjonowanie apteki Caritas w większym stopniu musi się oprzeć na darowiznach rodzimych producentów i dystrybutorów. W roku 2001 Caritas nawiązała ściślejszą współpracę z Lubelską Izbą Aptekarską, dzięki czemu więcej specyfików (zwłaszcza o krótkim terminie ważności) zostaje przekazywanych do Punktu Wydawania Leków. W aptece Caritas pracują farmaceuci – wolontariusze, a korzystają z niej osoby potrzebujące: rodziny wielodzietne, bezdomni, bezrobotni, przewlekle chorzy, ludzie starsi. Jest to dla ich często jedyna szansa ratowania zdrowia a nawet życia. Punkt działa od środy do piątku w godz. 9.00 -13.30

Magazyn żywności

Transformacje ustrojowe w Polsce spowodowały dramatyczne rozwarstwienie społeczeństwa. Bezrobocie, brak funduszy na osłony socjalne spowodowały, że bardzo wiele polskich rodzin żyje na granicy ubóstwa i nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stąd koniecznym stało się uruchomienie magazynu żywności. Gromadzone są w nim artykuły spożywcze i płody rolne, które później, w ramach doraźnej pomocy, trafiają do najbardziej potrzebujących.

Magazyn odzieży, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego

Utworzenie i funkcjonowanie tego magazynu możliwe było dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami i parafiami w kraju i za granicą. Szczególnie owocną była tu pomoc przyjaciół z Niemiec, którzy organizując na swoim terenie zbiórki darów przekazują je następnie lubelskiej Caritas, a ta własnym transportem przewozi je do Polski. Tą drogą, każdego roku, do Lublina trafia nawet kilkaset ton pomocy rzeczowej. Większość zgromadzonych w magazynie darów zostaje przeznaczona na pomoc potrzebującym w archidiecezji, część zaś przekazywana jest w ramach pomocy Kościołowi na Wschodzie. Istnienie magazynu odzieży, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego daje też Caritas możliwość niemal natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu ofiary klęsk żywiołowych i katastrof mogą otrzymać skuteczną pomoc. Magazyn działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -14.00, a w soboty  w godz. 9.00 -12.00.

Akcje kryzysowe

Znakiem chrześcijańskiej miłości jest otwarcie się na potrzeby bliźnich dotkniętych przez cierpienie W sytuacjach wymagających szczególnej mobilizacji ze względu na katastrofy i klęski żywiołowe Caritas podejmuje akcje pomocy dla poszkodowanych.Gwałtowne opady latem 2001 r., spowodowały powódź najpierw na Pomorzu a później w dorzeczu Odry i Wisły. Dzięki szczególnej mobilizacji i ofiarności mieszkańców Lubelszczyzny Caritas zorganizowała transport darów rzeczowych o wartości ok. 30 000 zł i przekazała powodzianom z Pomorza kwotę 50 000 zł. Kolejne transporty darów, głównie z żywnością, środkami czystości i odzieżą (ok. 30 ton), o wartości ponad 100 000 zł przygotowano i przekazano dotkniętym katastrofą powodzi mieszkańcom okolic Nowego Sącza, Kielc i Sandomierza. Dodatkowo, dla powodzian z Diecezji Tarnowskiej, Lubelska Caritas przekazała kwotę 30 000 zł.Niszczącej potęgi żywiołu w roku 2001 doświadczyli także mieszkańcy Lubelskiego Powiśla. Najbardziej ucierpiały dwie wioski z parafii Piotrawin – Kępa Gostecka i Kępa Solecka, które z powodu przerwania wału przeciwpowodziowego, niemal w całości zostały zalane przez wezbraną Wisłę. Na samym początku, skierowano tam transporty ze środkami czystości, żywnością i materiałami potrzebnymi do usuwania skutków kataklizmu a także, w ramach pomocy doraźnej, przekazano kwotę ponad 60 000 zł. Po ustąpieniu fali powodziowej rozpoczęto realizację projektów pomocy długofalowej, którymi objęto także sąsiednie miejscowości. W roku 2001 na opłatę rachunków za energię elektryczną zużytą do osuszania budynków Caritas przeznaczyła kwotę 23 184 zł. Jesienią, w ramach projektu pomocy poszkodowanym rolnikom, za sumę 400 000 zł zakupiono nawozy azotowe, które następnie przekazano mieszkańcom Kępy Gosteckiej, Kępy Soleckiej, Braciejowic, Majdanów i Lasu Dębowego. W ramach projektu „Zima” dla mieszkańców Kępy Gosteckiej i Kępy Soleckiej zakupiono ponad 227 ton węgla opałowego przeznaczając na ten cel kwotę 104 692 zł. Szczególną opieką Lubelskiej Caritas zostały objęte dzieci. W latach 2001-2003 na stypendia, sfinansowanie dożywiania w szkołach, upominki świąteczne, organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci powodzian z parafii: Piotrawin, Zagłoba i Wilków przeznaczono kwotę ponad 200 000 zł.W 2010 r. ponad 5 tys. osób zostało poszkodowanych w wyniku powodzi na terenach Lubelszczyzny. Powódź dotknęła miejscowości z gminy Wilków oraz gminy Annopol. Powodzianie doświadczyli wielkiej życzliwości i pomocy ze strony mieszkańców Lubelszczyzny i innych diecezjalnych Caritas poprzez organizowane transporty żywności, odzieży, wody, środków czystości.Wymienione wyżej akcje kryzysowe nie obejmują całości działań Caritas w tym zakresie, pokazują jednak filozofię pomocy, która obejmuje wszystkich potrzebujących, niezależnie od ich religii, narodowości czy przynależności państwowej.

Akademickie Koło Caritas

Dążąc do pełniejszej realizacji chrześcijańskiego miłosierdzia w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Caritas Archidiecezji Lubelskiej na wniosek studentów powołała Akademickie Koło Caritas. Cele Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, bez względu na przekonania, wyznanie czy narodowość. Do zadań Koła należą w szczególności: pomoc potrzebującym studentom, uwrażliwianie na ludzką biedę i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas.

Anielska Przystań

Anielska Przystań to kolejny nowy projekt, którego celem jest pomoc potrzebującym. W działającym od wielu lat Punkcie Pomocy Doraźnej Caritas można otrzymać pomoc w formie odzieży, butów, sprzętów gospodarstwa domowego i innych niezbędnych w codziennym użytkowaniu rzeczy. Od grudnia 2017 roku można również otrzymać ciepły posiłek.
Wszytko dzięki jadłodajni Anielska Przystań, w której posiłki zapewnia Catering Anielskie Smaki prowadzony przez Fundację Dantis. Każdy z potrzebujących od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:30 otrzyma bezpłatnie ciepły posiłek w specjalnie przygotowanym i ogrzewanym pomieszczeniu w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy al. Unii Lubelskiej 15.
Fundacja Dantis została powołana przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej w celu prowadzenia działalności gospodarczej generującej środki finansowe na wspieranie działalności statutowej naszej organizacji. W swojej ofercie posiada m.in. sale konferencyjne, komputerowe, szkoleniowe oraz nowo powstały Catering Anielskie Smaki (z pełną ofertą cateringową można zapoznać się na stronie www.anielskiesmaki-catering.pl).

Partnerzy