ZAPYTANIE OFERTOWE – cena wykonania wniosku aplikacyjnego oraz Studium Wykonalności

          Lublin, 24.09.2010

 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej                                      
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
 

      ……………………………..

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Niniejszym przedkładamy zaproszenie do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania o cenę na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz Studium Wykonalności dla projektu  pt. „Centrum charytatywne Caritas w Krasnymstawie”.
Okres realizacji przedmiotu zamówienia od 15/10/2010 do dnia otrzymania przez zamawiającego stosownego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
Kryterium wyboru wykonawcy: 100% najniższa cena.
Cenę ofertową należy obliczyć za poszczególne elementy.
Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2010 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Caritas Archidiecezji Lubelskiej Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 20-950 Lublin
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14/10/2010 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
 
 

Z poważaniem

                                                                                               Ks. Wiesław Kosicki

                                                                                               Dyrektor Caritas A.L.

Załączniki:
Formularz ofertowy 1 szt.
 

Otrzymałam/em dnia:……………………………

                                   Data, podpis, pieczątka

02_ulotka_A5_caritas.indd

NAJNOWSZE WPISY

Bogdanka wspiera stypendystów Funduszu Sportowe Skrzydła
26 maja 2020
Telefoniczne porady terapeuty
19 maja 2020
Kolejna darowizna dla potrzebujących od Krajowej Spółki Cukrownictwa S.A.
12 maja 2020
Zapraszamy do Kiermaszu Charytatywnego
4 maja 2020
Pani Anna (fot. Wioletta Pęcak)
Pożar zabrał Kajetanowi dom – pomóżmy go odbudować
17 kwietnia 2020