ZAPYTANIE OFERTOWE – cena wykonania wniosku aplikacyjnego oraz Studium Wykonalności

          Lublin, 24.09.2010

 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej                                      
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
 

      ……………………………..

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Niniejszym przedkładamy zaproszenie do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania o cenę na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz Studium Wykonalności dla projektu  pt. „Centrum charytatywne Caritas w Krasnymstawie”.
Okres realizacji przedmiotu zamówienia od 15/10/2010 do dnia otrzymania przez zamawiającego stosownego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
Kryterium wyboru wykonawcy: 100% najniższa cena.
Cenę ofertową należy obliczyć za poszczególne elementy.
Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2010 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Caritas Archidiecezji Lubelskiej Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2; 20-950 Lublin
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14/10/2010 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
 
 

Z poważaniem

                                                                                               Ks. Wiesław Kosicki

                                                                                               Dyrektor Caritas A.L.

Załączniki:
Formularz ofertowy 1 szt.
 

Otrzymałam/em dnia:……………………………

                                   Data, podpis, pieczątka

02_ulotka_A5_caritas.indd