Wesprzyj ukraińskie położne i pielęgniarki!

BEZPIECZNE PORODY ŁĄCZĄ NARODY!

Nasza Caritas przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim oraz Polskim Towarzystwem Położnych  pragnie objąć swoim wsparciem ukraińskie położne i pielęgniarki. Dlatego o Waszą pomoc apelujemy wspólnie! Dołącz do akcji!

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Kiedy przychodziliśmy na ten świat, nasze mamy i każdy z nas doświadczał troski jakiejś położnej i pielęgniarki. Położne i pielęgniarki w walczącej Ukrainie też chcą otaczać swoją opieką rodzące kobiety i ich maleństwa, ale piekło wojny odbiera im możliwość normalnego  działania. Codziennie –  przy odgłosach syren i spadających bomb, czasami w zimnych schronach –  rodzą się dzieci. Lecz ich matki – choć przerażone – wiedzą, że  położna im pomoże przejść ten straszny, ale zarazem piękny czas a pielęgniarka ochroni ich maleństwo.

Potrzeby szpitali i oddziałów położniczych na Ukrainie są ogromne i dotyczą zarówno elementarnych zestawów porodowych, jak i na przykład wysokospecjalistycznych urządzeń wspomagających oddychanie noworodka.

Nie możemy nie reagować! Polskie położne i pielęgniarki mają wielkie serca i wiele pomagają, ale potrzeby ukraińskich położnych i pielęgniarek są zupełnie wyjątkowe. Prosimy więc o wsparcie naszych działań.  Każde 10 zł –  to paczka podpasek połogowych,  50 zł –  to jednorazowy zestaw porodowy,  a 150 zł  to lampa ładowalna niezbędna do oświetlenia sali porodowej, gdy nie ma prądu. Więcej o tym na co zbieramy środki i dla których szpitali położniczych znajdziecie pod likiem (załącznik z listą).

„Jesteśmy pielęgniarkami i położnymi z różnych placówek, środowisk i organizacji zawodowych oraz  naukowych. Prosimy o wsparcie naszych działań, abyśmy mogli skutecznie pomóc ukraińskim koleżankom, które pracując w trudnych do wyobrażenia warunkach, starają się sprostać swojemu powołaniu” (Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Polskie Towarzystwo Położnych).

POMÓŻMY RAZEM!

Przekaż swoją darowiznę:

Przelewy z dopiskiem POŁOŻNE-UKRAINA:

Numer konta (PLN): 47 1240 1503 1111 0010 4579 4875

Wpłaty w USD : 59 1240 1503 1787 0000 1752 8364

Wpłaty w EURO: 72 1240 1503 1978 0000 1752 8377

 


SAFE DELIVERIES TO CONNECT NATIONS!

Our Caritas, in cooperation with the Polish Nursing Society and the Polish Society of Midwives, would like to support Ukrainian midwives and nurses. That is why we are asking for your help together! Join the action!

WHY IS IT SO IMPORTANT?

During our deliveries, our moms and every one of us experienced care from a midwife and nurse. Those from Ukraine also want to take care of moms giving birth and their little ones, but the war nightmare does not allow them to work normally. Surrounded by loud sirens and bombs, sometimes in cold shelters – children are born everyday. However, the mothers – despite being terrified – know that the midwife would give them a hand to go through that horryfying yet so beautiful time and the nurse will protect their baby.

The needs of hospitals and matenity wards in Ukraine are huge and are not only about elementary delivery sets, but, for example, highly specialized devices helping the newborn’s breathing.

We must react! Polish midwives and nurses have big hearts and are helping a lot, but needs of Ukrainian midwives and nurses are absolutely special, so please support our activity. Every 10 zloty means a pack of maternity pads, every 50 means disposable delivery set and every 150 – rechargable lamp significant for delivery room lighting during lacks of electricity. More about what we collect funds for and for which maternity hospitals you can find under the link: (list attachment).

„We are nurses and midwives from different institutions, circles and professional or scientific organizations. Please support our action to give a helpful hand to our Ukrainian colleagues, who, working in unbelievably tough conditions, are trying to meet their vocation” (Polish Nursing Society and Polish Society of Midwives).

HELP TOGETHER!
Make your donation:
Transfers entitled ‘MIDWIVES – UKRAINE’:
Account number (PLN): 47 1240 1503 1111 0010 4579 4875
Account number (USD): 59 1240 1503 1787 0000 1752 8364
Account number (EUR): 72 1240 1503 1978 0000 1752 8377

NAJNOWSZE WPISY

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
30 listopada 2023
Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej
23 listopada 2023
Pierwszy transport z pakietami porodowymi wyjechał do Ukrainy!
21 listopada 2023
Obchody Światowego Dnia Ubogich
21 listopada 2023
Zawiadomienie
16 listopada 2023

Archiwa

Skip to content