Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, zamieszczonych w formularzu kontaktowym przez CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ z siedzibą w Lublinie (20-950) przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie skierowane do CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ w treści przedmiotowego formularza kontaktowego. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ z siedzibą w Lublinie (20-950) przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, adres poczty elektronicznej: lublin@caritas.pl.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych i realizacji praw za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: lublin@caritas.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ w treści formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.lublin.caritas.pl w zakładce „Kontakt” na podstawie udzielonej uprzednio zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ może przetwarzać dane osobowe, w szczególności dane następujących kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, informacje o środkach finansowych, dane o zobowiązaniach oraz wydatkach, dane o transakcjach finansowych, dane szczegółowe dotyczące osoby, dane o statucie imigranta/uchodźcy, dane o nałogach, dane psychologiczne, dane dotyczące małżeństwa lub innej formy związku, dane dotyczące innych członków rodziny lub domowników, dane dotyczące zamieszkania, dane dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, dane dotyczące rekonwalescencji, dane dotyczące edukacji, dane dotyczące zawodu i zatrudnienia, dane dotyczące wynagrodzenia, dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, wizerunek.

Odbiorcom udostępnionych przez Państwa danych jest wyłącznie CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ w treści formularza kontaktowego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych/udzielenia zgody skutkuje odmową udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ w treści formularza kontaktowego.

Skip to content