Program „Skrzydła”

Wraz z nowym rokiem szkolnym, rozpoczęła się kolejna edycja programu stypendialnego „Skrzydła”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Lubelskiej.

Nabór wniosków trwa do końca września 2017 roku. Prawidłowo wypełnione wnioski należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Centrali Caritas w ww. terminie.

Wnioski zawierające błędy formalne lub złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Informację o przyznanych stypendiach oraz umowy określające warunki przyznanego stypendium zostaną wysłane pocztą do Szkół.

UWAGA:

Rozliczenie I semestru

Do 20 lutego 2018 roku należy dostarczyć do Centrali CAL rozliczenie finansowe z wykorzystanej kwoty stypendium „Skrzydła”. Formularz rozliczenia musi być podpisany przez Dyrekcję Szkoły. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie faktur, bądź rachunków imiennych.

Rozliczenie II semestru

II semestr należy rozliczyć do dnia 4 lipca 2018 roku.

( wszelkie faktury i rachunki muszą być wystawione z danymi dziecka objętego programem).

Opiekun /Koordynator  zgłaszający dziecko do Caritas Archidiecezji Lubelskiej odpowiedzialny jest za prawidłowy obieg informacji oraz dokumentacji programu „Skrzydła”.

Główne założenia Programu Skrzydła:

Skrzydła to program obejmujący opieką finansową konkretnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Uczniowie potrzebujący wsparcia powinni być zgłaszani do Caritas Lubelskiej przez pedagogów szkolnych, dyrektorów, wychowawców, opiekunów Szkolnych Kół Caritas lub pracowników placówek pomocowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Caritas. Skrzydła na co dzień czyli na co możemy przeznaczyć stypendium:

  • dożywianie
  • wyprawka szkolna
  • odzież letnia i zimowa
  • odzież sportowa
  • korepetycje
  • dojazdy do szkoły
  • zakup okularów korekcyjnych

Pobierz wniosek o objęcie ucznia programem Skrzydła

Pobierz: ROZLICZENIE FINANSOWE W RAMACH PROGRAMU SKRZYDLA

Dzięki hojności i ofiarności Darczyńców co rocznie pomocą finansową jest objętych ok. stu stypendystów z terenu całej Archidiecezji Lubelskiej. Średnia wysokość stypendium wynosi ok. 950 zł na cały rok szkolny. Jednak wciąż wiele dzieci czeka na naszą pomoc – dołącz do grona Darczyńców programu. Wystarczy wypełnić poniższe deklaracje:

deklaracja dla firm

deklaracja dla osób indywidualnych


Partnerzy